สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เปิดเอกสารมัด พณ.แหกมติ ครม.ชิ่งแจงระบายข้าว มั่วลุยจำนำ ไม่แคร์ตลาดโลก

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์เอกสารสภาพัฒน์ ชี้ชัด พณ.ละเมิดมติ ครม. เลี่ยงแจงตัวเลขระบายข้าวพร้อมเงินหมุนเวียน ลุยจำนำต่อโดยไร้ข้อมูลและไม่จำกัดปริมาณ แถมตั้งราคาไม่สอดคล้องตลาดโลก ทำไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าว
       
       วันนี้ (18 มิ.ย.) เปิดเอกสารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่องโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 ที่ส่งถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาระบุว่า 1. เห็นควรให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที 31 มีนาคม 2556 เรื่องวงเงินรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 ให้ครอบคลุมข้อเสนอของเดิมกระทรวงพาณิชย์ ในข้อ 5.9 เพื่อให้การบริหารเงินในการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ โดยการปิดบัญชีในกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงกรณีที่ต้องใช้เงินเพิ่มเติม จะต้องปิดบัญชีให้อยู่ในกรอบวงเงิน 500,000 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 พฤกษภาคม 2556
       
       2. กระทรวงพาณิชย์ควรจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน การระบายสต๊อกข้าว และกระแสเงินสดของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่มีอยู่ในคณะรัฐมนตรีทราบเป็น ระยะๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 1 พฤษภาคม 2555 และ 31 มีนาคม 2556 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ควรจัดทำระบบการกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทั้ง กระบวนการให้มีการรัดกุม
       
       3. เพื่อให้การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในระยะต่อไปมีประสิทธิภาพและลด ภาระงบประมาณรายจ่ายของโครงการฯ กระทรวงพาณิชย์ควรพิจารณาจำกัดปริมาณการรับจำนำและพื้นที่การผลิตต่อครัว เรือนเกษตรกร โดยเน้นเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งเกษตกรที่เพาะปลูกข้าวในพื้นที่ที่เหมาะสมตามประกาศเขตพื้นที่เหมาะ สมในการปลูกพืชเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนกำหนดราคาให้สอดคล้องกับราคาของตลาดโลก เพื่อให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
       
       โดยมีข้อสังเกตในข้อ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุชัดเจนว่า ก.พาณิชย์ควรรายงานผลการดำเนินงานการระบายข้าว ให้ ครม.ทราบเป็นระยะ รวมไปถึงร่วมมือกับ ก.เกษตรฯ ทำระบบตรวจสอบโครงการเพื่อความรัดกุม ขณะที่ในข้อ 3 ยังมีข้อแนะนำว่าให้ ก.พาณิชย์ จำกัดปริมาณในการรับจำนำ พร้อมทั้งให้ตั้งราคาให้สอดคล้องตลาดโลก เพื่อให้แข่งกับคู่แข่งตางชาติได้ ซึ่งจากข้อเท็จจริงสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ละเมิดมติ ครม. ไม่ยอมชี้แจงตัวเลขระบายข้าว และเงินหมุนเวียนในโครงการ พร้อมทั้งยังรับจำนำข้าวต่อโดยที่ไม่มีข้อมูล รวมถึงตั้งราคาไม่สอดคล้องตลาดโลก ส่งผลให้เสียประโยชน์ในการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : เปิดเอกสาร พณ. มติ ครม. แจงระบายข้าว มั่วลุยจำนำ ไม่แคร์ตลาดโลก

view