สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

จัดทำข้อมูลไม้ผลตะวันออก

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

นายพลเชษฐ์  ตราโช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 ชลบุรี (สศข.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  เปิดเผยว่า คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้คาดการณ์ผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2555 จำนวน 4 ชนิดคือ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการผลไม้ ปรากฏว่าพื้นที่ให้ผล ปี 2555 ลดลงประมาณ 9,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.33 แต่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ผลผลิตโดยรวมใกล้เคียงกับ ปี 2554 ประมาณ 755,000 ตัน แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์การผลิตผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงออกดอกและติดผลอ่อน หากสภาพ ดิน ฟ้า อากาศแปรปรวนอาจทำให้ผลผลิตไม้ผลอาจเปลี่ยนแปลงได้  ซึ่งทาง สศข. 6 จ.ชลบุรี และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง (สสข. 3)  จ.ระยอง ได้ร่วมกันจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกไปสำรวจข้อมูลจากเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลใน พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งการสำรวจข้อมูลไม้ผล เป็นการทำงานแบบบูรณาการเพื่อจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลเอกภาพ ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นการทำให้ข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเอกภาพ

ทั้งนี้การบูรณาการจัดทำข้อมูลไม้ผลเอกภาพดังกล่าว สศข.6 จ.ชลบุรี และ สสข.3 จ.ระยอง สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ได้ร่วมดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบันปี 2555 ซึ่งเข้าปีที่ 9 เป็นการสำรวจที่ทำให้ทราบถึงปริมาณผลผลิต ตลอดจนปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในแต่ละเดือน เพื่อจะได้นำมาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกได้ตั้งแต่ต้นฤดู กาล การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจะมีเจ้าหน้าที่จาก สศข.6 เกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอต่าง ๆ  ร่วมกันจัดเก็บข้อมูลกับเกษตรกรผู้ปลูกในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ระหว่าง วันที่ 10-25 กุมภาพันธ์ 2555 และจะนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาประชุมพิจารณาร่วมกัน เพื่อนำเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผนกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวัน ออก ก่อนผลผลิตจะออกสู่ตลาดจริง.


รักษ์ไม้,ไม้เก่าเขาใหญ่,ปุ๋ยอินทรีย์,มูลไส้เดือนดิน

Tags : จัดทำข้อมูลไม้ผลตะวันออก

view