สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แรงงานประมงต่างด้าวเถื่อนเฮ! มท.ออกประกาศผ่อนผันทำงาน 22 จว.ติดทะเล เปิดยื่นคำขอ1-31ต.ค.

จากประชาชาติธุรกิจ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 มีเนื้อหาสรุปว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคมพุทธศักราช 2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ เจ้าพนักงานตำรวจ และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ อาทิ ข้อ 1 คนต่างด้าวที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจการ ประมงทะเลตามประกาศนี้ หมายถึงคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และไม่อยู่ในระหว่างการได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามประกาศ กระทรวงมหาดไทยฉบับอื่น ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลได้แก่ จังหวัดกระบี่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร ตราด ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี สงขลา และจ.สตูล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในข้อ 2 ระบุว่า คนต่างด้าวตามข้อ 1 ที่ประสงค์จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามประกาศนี้ ให้ไปรายงานตัวเพื่อดำเนินการ ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ใน 22 จังหวัด ชายทะเล ดังนี้1.ยื่นคำขอจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ 2. เมื่อคนต่างด้าวได้หลักฐานการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ พร้อมทั้งเอกสาร ที่นายจ้างรับเข้าทำงานแล้ว ให้ไปยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ ไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และเมื่อคนต่างด้าวได้รับหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงแล้ว ให้อยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่

 

ที่มา  มติชนออนไลน์


#eosgear,#ถุงมือกันบาด,#อะไหล่ victorinox,#victorinox มือสอง,#cutting resistance glove,ไร่รักษ์ไม้,สวนศิริผล,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : แรงงานประมงต่างด้าวเถื่อนเฮ! มท.ออกประกาศผ่อนผันทำงาน 22 จว.ติดทะเล เปิดยื่นคำขอ1-31ต.ค.

view