สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คสช.จ่อใช้ ม.44 ยุบรวมหน่วยงานบริหารจัดการน้ำ ตั้งใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สังกัดนายกฯ

จากประชาชาติธุรกิจ

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ตึกสโมสร ทำเนียบรัฐบาลว่า พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล แถลงภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่า ก่อนการประชุมของคณะรัฐมนตรีในช่วงเช้า มีการประชุมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ประชุมพิจารณาเตรียมใช้อำนาจตามมาตรา 44 จำนวน 3 ฉบับ ในการแก้ปัญหา 3 เรื่อง ประกอบด้วย

1) การแก้ไขปัญหาของสถาบันอุดมศึกษา สืบเนื่องมาจากปัจจุบัน สถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษามีปัญหาในเรื่องของการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ขาดความต่อเนื่อง มีความล่าช้าในการบริหารงาน และการขับเคลื่อนสถานศึกษาไม่เป็นไปตามระบบ ส่งผลให้การดำเนินการปฎิรูประบบการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่เป็นไปตามแผนงานและเกิดความล่าช้า คำสั่งฉบับนี้คร่าวๆ คือ ให้สถาบันอุดมศึกษามีอำนาจที่จะแต่งตั้งบุคคลที่อาจจะไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนมาดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานต่างๆได้ ทั้งนี้คุณสมบัติและข้อจำกัดอื่นๆยังคงเป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2) การเพิ่มประสิทธภาพในการทำงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในคำสั่งนี้ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เเละ 3) การยุบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดให้อยู่ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ตั้งหน่วยงานใหม่ชื่อว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ และต้องการแก้ปัญหาด้วยความยั่งยืน โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคสช. ได้เน้นย้ำว่า การยุบรวมองค์กรดังกล่าวจะทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดงบประมาณ ป้องกันความซ้ำซ้อน และแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : คสช.จ่อใช้ ม.44 ยุบรวมหน่วยงานบริหารจัดการน้ำ ตั้งใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สังกัดนายกฯ

view