สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

3 สหกรณ์ เข้มแข็งภาคเหนือ ผลิตสินค้าคุณภาพ-ไม่ง้อพ่อค้าคนกลาง

จากประชาชาติธุรกิจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ความมั่นคง มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ด้วยการมุ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยมีกรณีตัวอย่างของ 3 สหกรณ์ในภาคเหนือที่มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีตลาดรองรับชัดเจนโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

"ดวงรัตน์ ญานะ" เจ้าหน้าที่สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด จ.เชียงใหม่กล่าวว่า สหกรณส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตรอินทรีย์ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) ซึ่งสมาชิกจะกำหนดกฎกติกา บทลงโทษ รวมถึงตรวจสอบแปลงเกษตรของเพื่อนสมาชิกได้ ปัจจุบันมีสมาชิก 296 ราย ได้รับรองมาตรฐาน 57 ราย

ขณะนี้ช่องทางการตลาด ได้แก่ ตลาดในโรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลาดนัดเจเจมาร์เก็ต หมู่บ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ตลาดจริงใจมาร์เก็ต ร้านค้าสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด และเครือข่ายร้านค้าสหกรณ์ในและต่างจังหวัด ซึ่งเกษตรกรจะผลัดเปลี่ยนกันไปจำหน่ายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 แห่ง

นอกจากนี้ สหกรณ์ยังให้ความรู้และสนับสนุนสมาชิกให้มีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งใช้ระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย สร้างรายได้ประมาณ 20,000 บาท/คน/เดือน

ในกรณีของสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จ.ลำพูน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลำไย "มาลี เปรมมณี" ผู้จัดการสหกรณ์ฯบอกว่า สหกรณ์เน้นทำการตลาด โดยการ MOU กับโมเดิร์นเทรดเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง โดยปีนี้ร่วมกับ ม.แม่โจ้ พัฒนาตัดแต่งช่อเพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มั่นใจว่าสามารถส่งผลผลิตให้คู่ค้าได้อย่างเพียงพอ

สำหรับปีนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จับมือกับภาคเอกชน4บริษัท ได้แก่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (แม็คโคร) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด รวมถึงเครือข่ายสหกรณ์และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ลงนามความร่วมมือซื้อขายผลผลิตลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายนอกในช่วง ก.ค.-ส.ค. ซึ่งปีนี้คาดการณ์ว่าผลผลิตลำไยมีประมาณ 609,770 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 44.60%

โดยเทสโก้ โลตัสลงนามซื้อลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า 500 ตัน บริษัท เนเชอรัล เบฟ รับซื้อลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า 450 ตัน ขณะที่แม็คโครซื้อลำไยในฤดูกาลจากสหกรณ์การเกษตรเสริมป่าซาง จำกัด จ.ลำพูน 350 ตัน และลำไยนอกฤดูกาลอีก 150 ตัน สำหรับไปรษณีย์ไทยเป็นอีกช่องทางในการกระจายผลผลิต

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายให้เป็นตลาดถาวร เปิดให้บริการทุกวันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ ก็เป็นหนึ่งใน "ตลาดกลางสินค้าการเกษตรแบบถาวร" ที่เปิดให้บริการทุกวัน ซึ่งเกษตรกรได้ร่วมกันวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างเป็นระบบ และสามารถจำหน่ายสินค้าโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

"รังสรรค์ ดีณรงค์" ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์เมืองลับแล จำกัด กล่าวว่า อ.ลับแล มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว ทุเรียน ลางสาด ลองกอง และหอมแดง ปัจจุบันมีสมาชิก 71 กลุ่ม 8,271 คน โดยมีการส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งฤดูกาลต่อไปในปี?61 ตั้งเป้ามีสมาชิก 300 ราย พื้นที่ 6,000 ไร่ รวมถึงส่งเสริมให้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP ผลไม้ท้องถิ่น และจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้จำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการระบบการผลิตและการตลาดอย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้ เมื่อตลาดมีการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค อาจจะพัฒนาให้เป็นตลาดกลางขนาดใหญ่เพื่อรองรับการกระจายสินค้าในระดับจังหวัดและภูมิภาคต่อไป โดยตั้งเป้าเกษตรกรมีรายได้จากการนำสินค้ามาจำหน่ายปีละประมาณ 10 ล้านบาท


#eosgear,#ถุงมือกันบาด,#อะไหล่ victorinox,#victorinox มือสอง,#cutting resistance glove,ไร่รักษ์ไม้,สวนศิริผล,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : 3 สหกรณ์ เข้มแข็งภาคเหนือ ผลิตสินค้าคุณภาพ-ไม่ง้อพ่อค้าคนกลาง

view