สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กรมชลฯ วอนเกษตรกรเลื่อนทำนารอบ 3 ออกไปก่อน ห่วงหน้าแล้งน้ำนอกเขตชลประทานไม่พอใช้

จากประชาชาติธุรกิจ

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในช่วงนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน มีปัจจัยหลักจากสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงหน้าร้อน คาดว่าจะมีการใช้น้ำในปริมาณที่มากขึ้นตามไปด้วย โดยในพื้นที่เขตชลประทานมองว่าไม่มีความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการน้ำได้ตามแผน แต่ในพื้นที่นอกเขตชลประทานรวม 34 จังหวัด 105 อำเภอ มีความเสี่ยงสูงว่าอาจจะมีน้ำไม่พอใช้ทำการเกษตร จึงได้ประสานงานลงไปยังท้องถิ่นว่าอยากให้ช่วยกันชะลอการทำนารอบที่ 3 ออกไปก่อน เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ และอีกประมาณ 2 เดือนหลังจากนั้นจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้มากกว่า

นายทองเปลวกล่าวว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 43,269 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 61% ของปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งหมด และได้วางแผนจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งทั้งประเทศรวม 17,661 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 13,008 ล้านลบ.ม. มีปริมาณน้ำใช้การได้ 6,312 ล้านลบ.ม. วางแผนจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งรวม 5,950 ล้านลบ.ม.

อย่างไรก็ตาม ผลการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งทั้งประเทศมีการใช้น้ำไปแล้ว 13,091 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 74% ของแผนจัดสรรน้ำฯ เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้ว 4,805 ล้านลบ.ม. หรือ 81% ของแผนการจัดสรรน้ำฯ และในส่วนของการเพาะปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทานทั่วประเทศปี 2559/60 มีการทำนาปรังไปแล้ว 7.46 ล้านไร่ จากแผน 4 ล้านไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้วางแผนทำนาปรังไว้ 2.67 ล้านไร่ ปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้ว 5.35 ล้านไร่ เกินจากแผนที่วางไว้

ที่มา : มติชนออนไลน์


อี.โอ.เอส เกียร์,ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,#อุปกรณ์แค้มปิง,#อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต,#มีดดามัสกัส,#เหล็กดามัสกัส

Tags : กรมชลฯ วอนเกษตรกรเลื่อนทำนารอบ 3 ออกไปก่อน ห่วงหน้าแล้งน้ำนอกเขตชลประทานไม่พอใช้

view