สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า การคิดค้นและพัฒนาจุลินทรีย์ทางการเกษตรหรือ สารเร่ง พ.ด. ให้มีประสิทธิภาพในการสร้างธาตุอาหารพืชในดิน คือหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพดินในพื้นที่ทำการเกษตรที่กรมพัฒนา ที่ดินได้ขยายผลไปสู่เกษตรกรมาตั้งแต่ปี 2529 จนกระทั่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สารเร่ง พ.ด.อยู่ด้วยกัน 12 ชนิด สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารป้องกันแมลงศัตรูพืช ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ซึ่งผลสำเร็จจากการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน คือช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่ายได้ 15-20% เพิ่มรายได้ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15% ที่สำคัญคือช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ
   
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จ กรมพัฒนาที่ดินมีเป้าหมายในการ วิจัยโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น รวมทั้งคิดค้นจุลินทรีย์ตัวใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ให้เกษตรกรในทุกกลุ่มมาก ขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงโรคและแมลงศัตรูพืชที่ทวีความรุนแรง และปัญหาปุ๋ยเคมี สารเคมีทางการเกษตรราคาแพงขึ้น อาจส่งผลกระ ทบต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ กรมฯ จึงจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุง บำรุงดินให้เข้ากับสถานการณ์.

Tags :

view