สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เดินหน้าพัฒนาสถาบันเกษตรกร

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรม ส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 43 วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ว่า การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร    ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมาได้บูรณาการทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณ เพื่อดำเนินการงานส่งเสริมการเกษตร   ที่สำคัญ ๆ ในการพัฒนาและช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้นหลากหลายโครงการ
   
ได้แก่ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด  คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ตามโครงการประกันรายได้ การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังซึ่งระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากศัตรูพืช การบริหารจัดการผลไม้เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและปลอดภัย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  สู่เกษตรกร
   
และในปี 2554 กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแนวทางการทำงาน โดยมีแผนเร่งเตรียมความพร้อมทั้งศักยภาพบุคลากรและเกษตรกร เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานทุกระดับ ซึ่งการดำเนินงานเน้น 4 เรื่องหลัก
   
ได้แก่ 1. ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ  2. พัฒนาบุคลากร 3. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน และ 4. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

Tags :

view