สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

29ปี พระราชทานการพัฒนา แหล่งน้ำกว่า 2,235 โครงการ

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

สำนักงาน กปร. หน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชดำริโดยสนับสนุนงบประมาณ ประสาน และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ โดยในปี พ.ศ. 2553 นี้ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริมาเป็นเวลาถึง 29 ปี มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ให้การสนับสนุน กว่า 4,000 โครงการ
   
สำหรับในปี พ.ศ. 2553 ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 211 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,340,252,454 บาทเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ราษฎร ทั้ง  การพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตร การอาชีพ สิ่งแวดล้อม คมนาคม และอื่น ๆ ทั้งนี้มี การมุ่งเน้นขยายผลการพัฒนาไปสู่ประชาชนโดยนำผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง ขยายผลการพัฒนาไปสู่ประชาชน โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อยอดและขยายผลไปสู่ ประชาชน  ให้ได้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ เพื่อจะได้เรียนรู้และปฏิบัติตามแนวพระราชดำริได้อย่างถูกต้องชัดเจนยิ่ง ขึ้น การพัฒนาแหล่งน้ำนับเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมากว่า 29 ปี มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำถึง 2,235 โครงการ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริจำนวน 84 โครงการ นำร่องใน 9 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการสนับสนุนผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้มีการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ในการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   
สำหรับโครงการที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งคือ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันมีการศึกษาและวิจัยแล้ว จำนวน 216 เรื่อง พร้อมกับได้ส่งเสริมและขยายผลให้แก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน เกษตรกรและประชาชน  ทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่งผลถึงนานาประเทศได้น้อมนำไปปฏิบัติจริงและขยายผลให้บังเกิดความยั่งยืน เพิ่มขึ้น
   
ปี พ.ศ. 2552-2553 ได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทัพไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ประเภท เพื่อคัดเลือกตัวอย่างในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่   จะสามารถถ่ายทอดไปสู่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีตัวอย่างความสำเร็จจากการประกวดฯ ทั้ง 2 ครั้ง มีจำนวน 2,800 ผลงาน โดยมีจำนวน 1,156 ผลงานในครั้งที่ 1 และจำนวน 1,644 ผลงานในครั้งที่ 2
   
และในปี พ.ศ. 2554 สำนักงาน กปร. ได้ร่วมมือกับ สำนักราชเลขาธิการและมูลนิธิชัยพัฒนา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อประชาชน ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องกว่า 60 ปี โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ การเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ โดยการจัดทำหนังสือชุดความรู้การพัฒนา หนังสือผลสำเร็จจากโครงการฯ และเกร็ดความรู้การทรงงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด เรื่องเล่าการทรงงาน และความประทับใจ จากประชาชน การประกวดในระดับเยาวชนและประชาชน ได้แก่ การประกวดด้านการบริหาร น้ำ ป่า และการขยายผลตามแนวพระราชดำริ การประกวดสุนทรพจน์ กลอนสด และภาพถ่าย รวมถึงการสัมมนาเชิงวิชาการ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพได้อย่างทั่วถึงตลอดทั้งปี พ.ศ. 2554
   
นอกจากนี้ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะมีกิจกรรมสำหรับเยาวชน คือ โครงการ  “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” รุ่นที่ 1 โดยจัดขึ้นในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 ครั้ง โดยมีเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศจำนวน 400 คน เข้าร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และแนวพระราชดำริ ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่ว ประเทศไทย.

Tags :

view