สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ต่อยอดปุ๋ยอินทรีย์หมักต่อได้ปุ๋ยชีวภาพ

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะโฆษกกรมฯ เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกใน ทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 (ปี 2552-2556) มีมติเห็นชอบให้ขยายขอบเขตเป้าหมายส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ใน ช่วง 3 ปี คือปี 2554-2556 เพิ่มเติมอีก 400,000 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้ 157,000 ไร่ และนอกทุ่งกุลาร้องไห้ 243,000 ไร่ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2554 กรมพัฒนาที่ดินได้จัดสรรงบประมาณ 105.42 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวฯ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อ การส่งออก จำนวน 10,000 ไร่ และการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด จำนวน 100,000 ไร่ มีเป้าหมายในการยกระดับผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากเดิมที่ผลิต ได้ 250 กก.ต่อไร่ เป็น 470 กก.ต่อไร่ 
   
สำหรับรูปแบบการดำเนินการนั้นจะทำการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการปรับปรุงพื้นที่นา มีการทำระบบคูคลองเพื่อควบคุมการระบายเกลือและระบายน้ำควบคู่ไปกับระบบกัก เก็บน้ำ ซึ่งจะสามารถช่วยได้ทั้งปัญหาน้ำท่วมขังและฝนทิ้งช่วง นอกจากนี้ยังช่วยลดการแพร่กระจายของ พื้นที่ดินเค็มได้ด้วย ขณะเดียวกันยังใช้ดินที่ขุดขึ้นมาจากคูคลองต่าง ๆ มาจัดทำถนนในไร่นา ที่สำคัญกรมฯ ยังส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรใน พื้นที่ดังกล่าว ควบคู่กับ การส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบำรุงดิน.

Tags :

view