สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รณรงค์ใช้สารอินทรีย์

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรในการประกอบอาชีพมาก ขึ้น เมื่อใช้ในปริมาณที่มากและต่อเนื่องโดยขาดการปรับปรุงบำรุงดินอย่างถูกต้อง จึงส่งผลให้ดินแข็งกระด้าง ขาดอินทรียวัตถุ ผลผลิตที่ได้ก็ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ดังนั้น เกษตรกรก็ยิ่งเพิ่มปริมาณการใช้ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นไปอีก กระทรวงเกษตรฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้เร่งผลักดันให้เกิดโครงการรณรงค์การใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สาร เคมีทางการเกษตรให้เป็นวาระแห่งชาติ
   
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดินในการเป็นหน่วยงานหลักที่จะเข้าไปรณรงค์ส่งเสริม เกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากที่พึ่งพาสารเคมีทางการเกษตรแต่เพียง อย่างเดียว ให้หันมาพึ่งพาสารอินทรีย์ที่สามารถผลิตได้เองจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ และให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ให้มีการพัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรที่กรม พัฒนาที่ดินจัดตั้งขึ้น และมีความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์กับกรมวิชาการเกษตร.

Tags :

view