สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เกษตรอินทรีย์วิถีระนอง

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร มักมุ่งเน้นในเรื่องผลผลิตสูงเป็นสำคัญ โดยหันมาใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากขึ้น  ซึ่งปัจจุบันราคาปัจจัยการผลิตดังกล่าวค่อนข้างสูง  ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงตามไปด้วย และเมื่อขายผลผลิตได้ ผลตอบแทนต่อหน่วยที่เกษตรกรได้รับค่อนข้างต่ำ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรภาค การเกษตรได้อย่างเหมาะสม ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
   
ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินระนอง จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีระนอง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านการทำเกษตรเข้าสู่การเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร แบบครบวงจร เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนอง โดยภายในศูนย์ฯ มีการดำเนินกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จุดเรียนรู้ด้าน พืชอินทรีย์ โรงเรือนผักกางมุ้ง การผลิตถ่านไม้และการใช้น้ำส้มควันไม้ การเลี้ยงหมูหลุมแบบ ครบวงจร แปลงส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นอาหารสัตว์ แปลงอนุรักษ์ดินและน้ำ (หญ้าแฝก) และตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

Tags :

view