สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ชุมชนเข้มแข็งด้วยบัญชี

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และมูลนิธิ สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟในประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาระบบควบคุมภายในและระบบบริหาร จัดการทางการเงินการบัญชีภายใต้แผนงานของโครงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่นั้น ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้เดินหน้าบูรณา การอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างสรรค์ความเข้มแข็งและมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวของ ซี.ซี.เอฟ ที่มีการรวมกลุ่มและจัดการธุรกิจกลุ่มทั้งกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจ ชุมชน
   
สำหรับโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารจัดการทาง การเงินการบัญชี  เป็นโครงการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สนับสนุนระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนและ บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ กำหนดรูปแบบโครงสร้างบัญชี และรายงานการบันทึกข้อมูลทางการเงิน พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบบริหารจัดการทางการเงินรวมถึงการเสริมสร้าง ภูมิปัญญาทางบัญชี ให้กับสมาชิกกลุ่ม ทั้งยังสนับสนุนกระ บวนการจัดฝึกอบรม และวิทยากร ครอบคลุม 18 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ สุรินทร์ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ขอนแก่น นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดร ธานี ตาก น่าน เพชรบูรณ์ และอุตร  ดิตถ์ ซึ่งคาดว่าจะมีครอบครัวที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 1 หมื่นครัวเรือน.

Tags :

view