สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รวมมติครม.ที่น่าสนใจ พาณิชย์สั่งปุ๋ยลดราคา/ลดภาษี 15% ให้นายจ้างแรงงานต่างด้าว

จากประชาชาติธุรกิจ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 มีการพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนงาน งบประมาณที่สำคัญ ดังนี้ 
@ สั่งพาณิชย์ลดราคาปุ๋ย-ยาฆ่าแมลง
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี สั่งการให้สำนักงบประมาณและกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จะได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น โดยขอให้สำนักงบประมาณไปรวบรวมงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ที่ใช้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่จะลดลง เพราะการแข็งค่าของเงินบาท จะทำให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศลดลง จะทำให้ประหยัดงบประมาณลดลงมาได้ 
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปเร่งดำเนินการเรื่องราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีสัดส่วนหรือต้นทุนของการนำเข้าสูงและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ประชาชน เพราะหลังจากค่าเงินบาทแข็งขึ้น จะทำให้ต้นทุนการนำเข้าถูกลง น่าจะทำให้ราคาสินค้าเหล่านี้สามารถปรับราคาลงได้ เช่น ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง เป็นต้น
@ ลดหย่อนภาษีซื้อประกันชีวิต 3 แสนบาท
ครม.เห็น ชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเพิ่มวงเงินการให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ จาก 1 แสนบาท เป็น 3 แสนบาทต่อราย โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้น 2 แสนบาทนั้น ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกัน เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แล้วต้องไม่เกิน 5 แสนบาท โดยจะเร่งดำเนินการเพื่อให้มีผลทันรอบปีบัญชีภาษี 2553 ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในเดือน มี.ค.54
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมไว้ใช้หลังเกษียณอายุการทำงาน รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้มีการขยายตัวของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ ให้มากขึ้นด้วย เพื่อช่วยออมเงินในระยะยาว และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย
@ ลดภาษี 15% ให้นายจ้างแรงงานต่างด้าว 
ครม.เห็น ชอบมาตรการภาษีสำหรับส่งเสริมศูนย์กลางการจัดหาเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ (ไอพีซี) ซึ่งเป็นการต่อยอดให้กับนโยบายการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ภูมิภาค (อาร์โอเอช) ในประเทศไทย โดยกระทรวงการคลังจะลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 15% สำหรับกำไรสุทธิให้แก่ไอพีซีเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน โดยครอบคลุมรายได้จากการซื้อและขายสินค้านอกประเทศไทยให้แก่วิสาหกิจในเครือ ที่ตั้งในต่างประเทศ โดยสินค้าต้องไม่นำเข้ามาในไทยและครอบคลุมรายได้จากการขายวัตถุดิบและชิ้น ส่วนให้แก่วิสาหกิจในเครือ ประเภทโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่นอกประเทศ
นอก จากนี้ ยังมีลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้บริหารหรือผู้ เชี่ยวชาญระดับสูงเหลือ 15% จำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่องกัน สำหรับเงินได้จากการจ้างแรงงานที่คนต่างด้าวได้รับจากการทำงานในไอพีซี และให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้จากการจ้างแรงงานที่คน ต่างด้าวนั้นถูกส่งไปทำงานในต่างประเทศ โดยไอพีซีต้องมีรายได้จากธุรกรรมที่ได้สิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่า 50% ของรายได้ที่ได้สิทธิประโยชน์รวมกับรายได้จากการขายวัตถุดิบและชิ้นส่วนให้ แก่วิสาหกิจในเครือเพื่อการผลิตในประเทศ
@ ลดค่าจัดหางานไปอิสราเอลเหลือ 28,000 บาท
ครม.อนุมัติ ลดค่าใช้จ่ายการจัดส่งแรงงานไทยภาคเกษตรไปทำงานในอิสราเอล โดยความตกลงร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการ โยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration : IOM) จากเดิมต้องจ่ายให้บริษัทจัดหางานรายละ 193,000 บาท ลดลงมาเหลือเพียงรายละไม่เกิน 28,000 บาท ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ  
ปัจจุบัน แรงงานไทยทำงานในประเทศอิสราเอล 26,900 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตร 26,000 คน รองลงมา คือภาคบริการร้านอาหารและโรงแรม ประมาณ 600 คน ภาคบริการดูแลคนชราและผู้พิการ ประมาณ 200 คน และภาคก่อสร้าง 100 คน โดยจะมีการเจรจาหลักเกณฑ์นี้กับประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นด้วย

Tags :

view