สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มติครม.ซับน้ำตาเมืองใต้บาดาล

จาก โพสต์ทูเดย์

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่ประชุมได้มีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจ.นครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ โดยแต่ละกระทรวงแสดงความคิดเห็นกว้างขวางและเสนอมาตรการช่วยเหลือมากมาย สรุปได้ดังนี้

 • กระทรวงคลัง -ผ่อนผันหลักเกณฑ์ขยายวงเงินทดลองจ่ายภัยพิบัติ จังหวัดละ 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท  ส่วนที่เกินวงเงิน 100 ล้านบาทให้ประสานโดยตรงกรมบัญชีกลาง (นครราชสีมาและลพบุรี จังหวัดละ 100 กว่าล้านบาท )
 • สำนักนายกฯ - นำหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตปี 2549 ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังจ่าย 3 หมื่นบาท เสียหายบางส่วน จ่าย 2 หมื่นบาท
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ – อนุมัติงบกลางจ่ายชดเชยที่อยู่อาศัย เสียหายทั้งหลังเพิ่มอีก 3 หมื่นบาท  เสียหายบางส่วนไม่เกิน 2 หมื่นบาท 
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - อนุมัติงบกลางจ่ายค่าชดเชยความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตร บ่อปลา และปศุสัตว์ ภายหลังน้ำลดจัดให้เร่งสำรวจความเสียหายตามหลักเกณฑ์
 • กระทรวง คมนาคม - อนุมัติงบ  2 ล้านอนุมัติให้กรมทางหลางซ่อมแซมถนน 100 กิโลเมตร ซ่อมแซม และใช้ได้แล้ว ปรับระบบขนส่งทางรถไฟให้มาใช้ บขส.
 • กระทรวงสาธารณสุข -ย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 22 คน ขาดออกซิเจน จากรพ.มหาราช ไป รพ.ขอนแก่น 
                              - เสนอเอกชน บริการซักรีดเครื่องนุ่งห่มรพ.  
                              -เห็นชอบกรอบวงเงิน เบิกจ่าย เครื่องมือ ค่าเวชภัณฑ์ เพิ่มเติม
 • กระทรวงศึกษาธิการ -อนุมัติงบช่วยเหลือโรงเรียนได้รับผลกระทบ 146 โรงเรียนๆ ละ 200,000 บาท
 • กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ประสานหน่วยงานสื่อสารของรัฐ กระจายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตือนภัย บริการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านเบอร์โทร 4567891
 • ที่ไม่ผ่าน
 • มหาดไทย  - เสนอของบกลางจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย ยานพาหนะ  ทรัพย์สินส่วนบุคคล  รายละ 1 หมื่นบาท  ให้กลับไปพิจารณาหลักเกณห์ใหม่เสนอครม.อีกรอบสัปดาห์หน้า

Tags :

view