สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กรมวิทย์ฯเฝ้าระวังคุณภาพ เต้าหู้ยี้

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

โดย : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แนะผู้บริโภคควรเลือกซื้อเต้าหู้ยี้ที่บรรจุในภาชนะที่สะอาด ไม่มีรอยแตกร้าว ฝาปิดสนิท ไม่เป็นสนิม ฉลากไม่มีรอยเปียกชื้น
นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า  เต้าหู้ยี้เป็น ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีการนำเข้ามาจำหน่ายและนิยมบริโภคกันทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจ เนื่องจากอุดมไปด้วยโปรตีนและแร่ธาตุ เช่น เกลือแร่ เหล็ก และโปแตสเซียม

นอกจากนี้ยังให้วิตามินเอ บี1 บี2 ดี อี เค และไนอะซีนอีกด้วย สามารถนำมารับประทานโดยตรงหรือนำไปผสมเป็นน้ำจิ้มปรุงรส เช่น น้ำจิ้มสุกี้ โดยไม่ต้องผ่านความร้อนหรือผ่านความร้อนเพียงเล็กน้อย  จึงอาจมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ  ซึ่งก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในอาหารและนำไปสู่การเกิดโรคชนิดต่างๆ ต่อผู้บริโภคได้

 เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขอนามัยของผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้สำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของเต้าหู้ยี้ในภาชนะปิดสนิท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2552   เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ และเชื้อโรคแสดง ดัชนีสุขาภิบาลอาหาร  ตลอดจนจำนวนแบคทีเรียทั้งหมด ตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2535) เรื่องอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 ผลการจากสุ่มเก็บตัวอย่างเต้าหู้ยี้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยนำมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 47 ตัวอย่าง พบเชื้อคลอส
ตริ เดียม เพอร์ฟรินเจนส์ (Clostridium perfringens) จำนวน 6 ตัวอย่าง บาซิลัส ซีเรียส (Bacillus cereus)         เกินเกณฑ์ จำนวน 31 ตัวอย่าง โคลิฟอร์ม (Coliforms) เกินเกณฑ์ จำนวน 7 ตัวอย่าง  จุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เกินเกณฑ์ 46 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.9 65.9 , 14.9 และ 97.9 ตามลำดับ

 ทุกตัวอย่างตรวจไม่พบซัลโมเนลล่า (Salmonella spp.) สเตฟฟีโรคอคคัส ออร์เรียส (Staphylococcus aureus) และเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli)

 นายมงคล เจนจิตติกุล ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจพบเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟรินเจนส์และ บาซิลัส ซีเรียสในผลิตภัณฑ์แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหาร เป็นพิษได้ โดยเชื้อดังกล่าวเป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ในดินและฝุ่นละออง สามารถเจริญเติบโตและ                ทนต่อสภาวะแวดล้อมทั่วไปได้ดี

 หากมีการปนเปื้อนในอาหารและเข้าสู่ร่างกายมนุษย์      จนกระทั่งมีปริมาณมากพอที่จะทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ โดยเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน  ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นต้น  อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะช่วงนี้    เป็นช่วงเทศกาลกินเจ  สำหรับผู้ที่นิยมบริโภคเต้าหู้ยี้ควรเลือกซื้อเต้าหู้ยี้ที่ บรรจุในภาชนะที่สะอาด ไม่มีรอยแตกร้าว ฝาปิดสนิท ไม่เป็นสนิม ฉลากไม่มีรอยเปียกชื้น มีเลขทะเบียน อย. แจ้งชื่อผู้ผลิต วันที่ผลิต  วันหมดอายุ และเมื่อเปิดภาชนะแล้วรับประทานไม่หมด ควรปิดฝาให้สนิท แล้วเก็บในตู้เย็น

  นอกจากนี้เมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพโดยมีลักษณะเนื้อ สี กลิ่นผิดปกติ ไม่ควรนำมารับประทานเด็ดขาด ทั้งนี้ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหารทางห้องปฏิบัติการจะ ยังคงดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลเฝ้าระวังและคุ้มครองสุขอนามัยของผู้บริโภค

Tags :

view