สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พ.ร.บ.สภาเกษตรกรฯ รักษาสิทธิของเกษตรกร

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

ขณะนี้ มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ตามโครงการประกันรายได้ผลผลิตทางการเกษตรของรัฐบาลแล้ว จำนวน 6.3 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 32 ล้านรายชื่อ จากการเปิดรับขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรในช่วงที่ ผ่านมา ซึ่งทำให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศใน ช่วงที่ผ่านมา ได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสียหายของผลผลิต ทั้งนาข้าว พืชไร่ พืชสวน รวมถึงด้านประมงและปศุสัตว์อย่างทั่วถึง แต่ก็ยังมีเกษตรกรที่พลาดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับทางราชการอยู่จำนวนมาก ที่สำคัญขณะนี้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาจเสียประโยชน์
   
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ จะให้มีการ เลือกตั้งตัวแทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านขึ้น ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเกษตรกรทุกคนจะมีสิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านของตน ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้เกษตรอำเภอดำเนินการเปิดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม ขึ้น ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 28 ธ.ค. 53 โดยการเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมนี้ จะไม่ซ้ำซ้อนกับบัญชีรายชื่อที่ได้เคยแจ้งไว้แล้ว แต่จะเป็นการให้โอกาสกับผู้ที่ยังไม่เคยมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับทางราชการ ได้มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อใช้สิทธิของตนในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อมาเป็นตัวแทนในระดับ หมู่บ้านซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการได้มาซึ่งสภา เกษตรกรจังหวัด
   
ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรทุกคนและองค์กรเกษตรกรได้มีส่วนร่วม และมีสิทธิในสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีสภาของเกษตรกรเป็นการเฉพาะ กระทรวงเกษตรฯได้พยายามผลักดันเพื่อให้เกิดสภาแห่งนี้เพื่อให้เป็นเวทีของ พี่น้องเกษตรกรที่ได้เลือกผู้แทนของตนเข้าไปทำหน้าที่ในการสะท้อนปัญหาทาง ด้านการเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ไปสู่การพิจารณาของรัฐบาลเพื่อกำหนดเป็นนโยบาย แผนการพัฒนาการเกษตร การส่งเสริม ช่วยเหลือ ตลอดจนสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่ตรงความต้องการของพี่น้อง เกษตรกรให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตร ซึ่งถือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีมากถึง 40 ล้านคน ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคาดี และมีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตร กรรมได้อย่างยั่งยืน
   
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ นับเป็นกฎหมายของเกษตรกรอย่างแท้จริง เพราะมีตัวแทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคเกษตรที่ได้รับการคัดเลือกมาจากเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับภาคเกษตรเป็นอย่างดี สามารถมองปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการของเกษตรกร ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างมาก เนื่องจากทุกปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จาก การรักษาสิทธิของสมาชิกสภาเกษตรกรที่จะต้องเป็นผู้คอยเสนอแนวทางแก้ไขไปสู่ รัฐบาล และคอย  ติดตามเรื่องว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ส่งผลให้ปัญหา  ได้รับการแก้ไขได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์มากกว่าที่เป็นมาในอดีต
   
...เกษตรกรทุกคนจึงไม่ควรพลาดที่จะใช้สิทธิของ ตนเองอย่างเต็มที่ ผ่านพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ และหากเกษตรกรที่สนใจหรือต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องดัง กล่าว สามารถศึกษารายละเอียดและกำหนดวันเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th.

Tags : พ.ร.บ.สภาเกษตรกรฯ รักษาสิทธิ เกษตรกร

view