สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การบริหารจัดการน้ำแบบเกื้อกูล

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ทำให้ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้นตามได้ด้วย แต่แหล่งน้ำต้นทุน ซึ่งใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแนวโน้มที่จะไม่เพียงพอกับความต้องการเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายต้องหันมาให้ ความสนใจอย่างเร่งด่วน
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( สำนักงาน กปร.) ได้ร่วมกับ กรมชลประทาน จัดทำโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีไปอำเภอชะอำและหัวหินขึ้นมา ตามคำแนะนำของ ฯพณฯ จุลนถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี เมื่อปี 2548 ซึ่งถือเป็นแนวทางแก้ไขการขาดแคลนน้ำด้วยการบริหารจัดการน้ำแบบเกื้อกูล 
 
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  กรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเขื่อน เพชรบุรีไปอำเภอชะอำและหัวหิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแบ่งปันน้ำในส่วนที่เหลือใช้จากเขื่อนเพชรบุรีมา ใช้อุปโภคบริโภค ในเขตเทศบาลชะอำและเทศบาลหัวหิน โดยน้ำที่ได้รับการปันมาจะไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆอยู่เดิม อีกทั้งการวางท่ออย่างเป็นระบบจะสามารถช่วยลดการสูญเสียน้ำระหว่างทางจากการ ส่งผ่านทางคลองชลประทานใน รูปแบบเดิมได้จำนวนมาก ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถนำน้ำจากคลองชลประทานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อีกด้วย
 
ทั้งนี้โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดังกล่าว จะใช้งบประมาณก่อสร้าง 448 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ สระบ่อพักน้ำพร้อมระบบท่อผันน้ำเข้าสถานีสูบน้ำ, ถังพักน้ำ และวางท่อ ส่งน้ำความยาว โดย ประมาณ  40 กิโลเมตร ทั้งนี้งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง และจะใช้งานครั้งละ 3 เครื่อง ทำหน้าที่สูบน้ำจากสระบ่อพักน้ำ ซึ่งนำน้ำมาจากเขื่อนเพชรบุรีผ่านระบบส่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา จ.เพชรบุรี เข้าสู่ถังพักน้ำและปล่อยเข้าระบบท่อส่งน้ำไปยังอำเภอชะอำและหัวหิน
 
นอกจากนี้ตลอดแนวท่อส่งน้ำที่ผ่านเทศบาลจะมีการจัดทำท่อแยกจำนวน 9 แห่ง เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำทางการเกษตรและธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นช่วง ๆ ตามความเหมาะสมอีกด้วย
 
“เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถลดปัญหาของเกษตรกรที่ใช้น้ำในคลองสายหัวหินเดิม ลดการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในพื้นที่อำเภอชะอำและหัวหิน ช่วยให้พื้นที่การเกษตร 70,000 ไร่ มีน้ำใช้อย่างพอเพียง อีกทั้งยังสามารถขยายการผลิตน้ำเพื่อการประปาในเขต พระราชวังไกลกังวล เขตเทศบาลนายาง เทศบาลชะอำ ค่ายนเรศวร ค่ายพระรามหก ตลอดจนโรงแรมต่าง ๆ สนามบินหัวหิน และพื้นที่เขตเทศบาลหัวหินได้อย่างเพียงพอ รวมแล้วจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 35,381 ครัวเรือน” นายเฉลิมเกียรติกล่าว
 
โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีไปอำเภอชะอำและหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี นับเป็นอีกหนึ่งโครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำที่มีอยู่ให้ได้รับ ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยไม่ต้องพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการนี้อาจจะเป็นตัวอย่างและคำตอบที่ดีในเรื่องของการแก้ปัญหาการขาด แคลนน้ำ และการเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้มากขึ้นนั่นเอง.

Tags : การบริหารจัดการน้ำ เกื้อกูล

view