สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รมต.เอเปครับรองปฏิญญาความมั่นคงอาหาร

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

รัฐมนตรีเอเปครับรองปฏิญญานิอิกาตะ ประเมินทศวรรษหน้าราคาอาหารพุ่งกระฉูด พร้อมร่วมมือผลักดันงานด้านความมั่นคงอาหารเป็นรูปธรรม
นาย ธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (เอเปค) ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ เมืองนิอิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐมนตรีจาก 21 เขตเศรษฐกิจ รวมถึงผู้แทนจากองค์กรต่างๆ เช่นองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) รับรองปฏิญญานิอิกาตะว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปคและแผนปฏิบัติการความมั่นคงอาหารเอเปค และการรับทราบสถานการณ์ความมั่นคงทางด้านอาหารของโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในส่วนของความมั่นคงอาหารของโลก ที่ประชุมได้พิจารณาถึงสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของราคาอาหาร ในปี 2550-2551 ขณะที่ปี 2552 ประชากรโลกที่ขาดสารอาหารมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 พันล้านคน เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง

คาดว่าในปี 2593 จำนวนประชากรโลกจะมีมากถึง 9.1 พันล้านคน ทำให้การผลิตอาหารจะต้องเพิ่มกว่าปัจจุบันอีก 70% จึงจะเพียงพอ ขณะที่การผลิตทางการเกษตรมีข้อจำกัดมากขึ้น ผลผลิตพืชต่อไร่เพิ่มขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับอดีต ประกอบกับการขยายตัวของพื้นที่ทะเลทราย การขาดแคลนน้ำจืด การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อปลูกพืชที่มิใช่อาหารเพิ่มมากขึ้น และผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะส่งผลให้ราคาพืชเฉลี่ยในทศวรรษหน้าสูงขึ้นกว่าระดับราคาสูงสุดในปี 2550/2551

ปฏิญญานิอิกาตะสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาภาคเกษตรของไทย ในการสร้างความมั่นคงอาหาร โดยได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
 
ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการประชุมความมั่นคงอาหารเอเปค โดยไทยได้บรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการแนบท้าย 7 โครงการ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตอาหาร การผลิตพลังงานชีวภาพรุ่นที่สอง การปรับปรุงความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกเอเปคในเรื่องการสร้างศักยภาพ ความมั่นคงอาหาร เป็นต้น

Tags : รมต.เอเปค รับรอง ปฏิญญาความมั่นคงอาหาร

view