สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กรมที่ดินแจงด่วน ปมให้อนุญาตให้เอกชนใช้ที่ป่าชุมชน ยันทำถูกต้อง-ชาวบ้านเห็นด้วย

กรมที่ดินแจงด่วน ปมให้อนุญาตให้เอกชนใช้ที่ป่าชุมชน ยันทำถูกต้อง-ชาวบ้านเห็นด้วย

จากประชาชาติธุรกิจ

กรมที่ดินแจงปมอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน “ห้วยเม็ก” ชี้ ถูกต้อง เป็นที่แห้งแล้ง-ชาวบ้านมีมติเห็นด้วย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่ากรณีข่าว บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินแปลงห้วยเม็กสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ต.บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 31-2-63 ไร่นั้น จังหวัดขอนแก่นรายงานข้อเท็จจริงว่าได้ปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตกฎหมายที่ดิน ครบถ้วนแล้วดังนี้ 1.สภาพที่ดินแห้งแล้ง ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ปัจจุบันราษฎร ไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ไม่มีทรัพยากรอันมีค่าในที่ดิน 2.อบต.และชาวบ้านประชุมลงมติเห็นชอบให้บริษัทเข้าใช้ประโยชน์ ในที่ดินดังกล่าวโดยไม่มีการคัดค้าน 3.คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการ ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ บริษัทประกอบกิจการในที่ดินของรัฐเพื่อใช้เป็นที่กักเก็บน้ำ

4.บริษัทได้ชำระค่าตอบแทนกฎหมายให้แก่อบต.บ้านดง5.ผวจ.ขอนแก่นให้ควบคุมดูแลบริษัทให้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผิดเงื่อนไขจะแเพิกถอนใบอนุญาตก่อนครบกำหนด 5 ปี

นายประทีป กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่กล่าวอ้างว่าที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงที่อนุญาตให้บริษัทใช้ประโยชน์ ได้ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนในชื่อป่าชุมชนโคกป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองแต้มีสภาพเป็นป่ามีความหนาแน่นร้อยละ 70 นั้น จากการตรวจสอบจากกรมป่าไม้แล้วปรากฏว่า ป่าชุมชนแปลงดังกล่าว เป็นแปลง ป่าช้าสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 65 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา ไม่ใช่ห้วยเม็กสาธารณประโยชน์โดยที่ดินทั้ง 2 แปลง มีระยะห่างกันประมาณ 3.5 กิโลเมตร ประกอบกับบริษัทได้รับอนุญาตให้แผ้วถางป่าจากกรมป่าไม้แล้ว การอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ สามารถอนุญาตได้ ซึ่งเป็นการอนุญาตตามปกติ สำหรับการกล่าวอ้างว่ามีราษฎรคัดค้านนั้น จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ปรากฏว่า มีหลักฐานการจัดทำประชาคม ได้แก่ บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมและภาพถ่าย นอกจากนั้น มีหนังสือยืนยันจาก อบต.บ้านดง และอำเภอปทุมรัตน์ครบถ้วน และยังได้มีการประกาศหาผู้คัดค้าน 30 วัน ไม่ปรากฏว่ามีราษฎรคัดค้าน แต่อย่างใด

 

ที่มา : มติชนออนไลน์


“ศรีสุวรรณ” จี้ ป.ป.ช. สอบ “บิ๊กป๊อก” ส่อทุจริตมอบที่ดินสาธารณะให้เอกชน

จากประชาชาติธุรกิจ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร้องเรียนกรณี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุมัติให้บริษัทเอกชนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ป่าชุมชนโคกห้วยเม็ก ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรสูงสุดมาแบ่งปันกันเฉพาะในกลุ่มผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่ได้เป็นไปเพื่อสาธารณะประโยชน์ของประชาชนแต่อย่างใด เป็นการลุแก่อำนาจ อันขัดหรือแย้งต่อเจตนารมณ์ในการเข้ามาบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยผู้ถูกร้อง 6 ราย ดังนี้ พล.อ.อนุพงษ์ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน และอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชติ เชื้อโชต ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกำธร ถาวรสถิต อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จ.ส.อ.อดุลย์ศักดิ์ เล่ห์กัน อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า การอนุมัติดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจที่ขัดหรือแย้งต่อคำสั่ง คสช.และนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เสียเอง เหมือนกับ ถ่มน้ำลายขึ้นฟ้ารดหน้าตนเอง และเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประมวลกฎหมายที่ดิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2545 และกฎหมายอื่นๆ

“ที่ดินสาธารณะป่าห้วยเม็ก มีสภาพเป็นป่าชุมชน ของชาวบ้านในพื้นที่ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหาร ทำเกษตรกรรมมาต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน สภาพพื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์ เป็นธรรมชาติ ใกล้เส้นทางคมนาคม การใช้อำนาจของผู้ถูกร้องทั้ง 6 คนเข้าข่ายเป็นการขัดอำนาจต่อรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 3, มาตรา 4 และรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 มาตรา 66, มาตรา 67 ที่บังคับใช้ขณะอนุมัติอนุญาตด้วย จึงขอให้กรรมการ ป.ป.ช.โปรดรับเรื่องไว้พิจารณาไต่สวนพฤติการณ์ผู้ถูกร้อง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เพื่อดำเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษต่อไป เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างของระบบราชการในการใช้อำนาจมิชอบ” นายศรีสุวรรณ กล่าว

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า ที่สำคัญพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นป่าชุมชนที่มีสภาพสมบูรณ์ ที่ราษฎรยังใช้ประโยชน์อยู่ เพียงแต่สภาพป่าอาจไม่หนาแน่นเท่าป่าดงดิบ เพราะเป็นป่าเต็งรัง ยืนยันว่าไม่ใช่ป่าแห้งแล้งที่ชาวบ้านไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วตามที่นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดินชี้แจงมา ตนมีภาพถ่ายยืนยันเรื่องสภาพป่าชัดเจน นอกจากนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตกฎหมายที่ดิน ยังระบุชัดเจนว่า การอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะทำได้ไม่เกิน 10 ไร่ ยกเว้นแต่จะมีเหตุผลจำเป็น แต่กรณีดังกล่าวอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ถึง 31 ไร่ อยากถามว่า มีเหตุผลอื่นอย่างไร เพราะเอกชนได้รับประโยชน์ ไม่ได้มีเหตุผลอื่นรองรับ และชาวบ้านที่เป็นองค์กรสภาชุมชนคัดค้าน การอนุญาตใช้พื้นที่มาตลอด แต่ไม่รู้ทางจังหวัดไปอ้างชาวบ้านกี่คนว่า ยินยอมให้ความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ อย่างไรก็ตาม ขอรอดูท่าที ป.ป.ช.และ พล.อ.อนุพงษ์ก่อนว่า จะดำเนินการอย่างไร หากยังเพิกเฉย จะไปยื่นเรื่องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนการใช้ที่ดินดังกล่าวต่อไป

 

ที่มา : มติชนออนไลน์


“บิ๊กตู่”บอกอย่าเพิ่งเป็นประเด็น กรณีมท.ไฟเขียวบริษัทเครือกระทิงแดงใช้พื้นที่สาธารณะห้วยเม็ก

จากประชาชาติธุรกิจ

วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 16.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีมีเอกสารคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อนุมัติให้บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (บริษัทในเครือกระทิงเเดง) ใช้พื้นที่สาธารณะห้วยเม็ก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เนื้อที่รวม 31 ไร่ 2 งาน เป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดื่ม

โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนเพิ่งทราบว่าเป็นบริษัทในเครือกระทิงเเดง เป็นการเริ่มต้นการทำงานเเบบปกติ เริ่มจากท้องถิ่น อำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด เสนอขึ้นมาเพื่อขอใช้พื้นที่ อย่างไรก็ตามขณะนี้กำลังสอบสวนกรณีดังกล่าว

“ไม่รู้ว่าเป็นลูกหลานใคร อย่าเอาไปเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกัน ผมกำลังสอบสวนอยู่”


eosgear,#eosgear,ไร่รักษ์ไม้,#victorinox,#อะไหล่ victorinox,#victorinox มือสอง

Tags : กรมที่ดิน แจงด่วน ปมให้อนุญาต เอกชนใช้ที่ป่าชุมชน ทำถูกต้อง ชาวบ้านเห็นด้วย

view