สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เบียร์ ในอุษาคเนย์ (3) : เบียร์ในแดนตากาล็อก

จากประชาชาติธุรกิจ

โดย อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ ที่มา : โลกทรรศน์ มติชนสุดสัปดาห์

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีการบริโภคปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับสองของกลุ่มประเทศอาเซียน (1)

เป็นรองแต่ประเทศอินโดนีเซีย (2) และเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเมื่อเทียบโดยสัดส่วนการบริโภคต่อหัว (3)

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าในช่วงปี 2008-2010 ฟิลิปปินส์มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 5.4 ลิตร ต่อประชากรวัยมากกว่า 15 ปีทั้งหมด และมีการบริโภคเฉลี่ยเฉพาะผู้ดื่มแอลกอฮอล์วัย 15 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 12.3 ลิตร โดยผู้ชายมีสัดส่วนการบริโภคมากกว่าผู้หญิงเฉลี่ย 16.7 และ 5.2 ตามลำดับ (4)

อย่างไรก็ดี แนวโน้มการบริโภคแอลกอฮอลล์ของประชากรฟิลิปปินส์ดูจะมีลักษณะที่ค่อนข้างคงที่หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก กล่าวคือ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการบริโภคได้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก 4.77 ลิตรแอลกอฮอล์ต่อคนในปี 2000 มาเป็น 4.91 ลิตรแอลกอฮอล์ต่อคนในปี 2011 โดยในช่วงกลางทศวรรษการบริโภคดูจะมีอัตราที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับช่วงต้นและปลายทศวรรษ

นอกจากนี้ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ดูจะกระจุกตัวอยู่ที่สุรากลั่นประเภทต่างๆ ประมาณร้อยละ 73 ถัดมาเป็นเครื่องดื่มประเภทเบียร์ประมาณร้อยละ 27 และไวน์ประมาณร้อยละ 1

อย่างไรก็ดี แม้สุรากลั่นจะเป็นประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการบริโภคมากที่สุดของฟิลิปปินส์ หากแต่บริษัทผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีมูลค่าทางการตลาดใหญ่ที่สุดกลับเป็น San Miguel Brewery บริษัทผลิตเบียร์และเครื่องดื่มรายใหญ่ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งประเทศ และมีเครือข่ายที่ขยายกว้างออกไปในต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย

นอกจากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ 2 ข้อแล้ว ยังมีประกาศและกฎหมายในระดับท้องถิ่นอีกจำนวนหนึ่งที่มีสาระสำคัญในการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การกำหนดพื้นที่รอบสถานศึกษาให้เป็นเขตปลอดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในทางเดียวกัน สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยหลายแห่งยังได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ห้ามการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย อาทิ มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila เป็นต้น (5) รวมถึงในพื้นที่ของสถานพยาบาล สถานที่ราชการ และขนส่งสาธารณะ

ปัจจุบันฟิลิปปินส์ยังไม่ปรากฏการควบคุมหรือห้ามการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อทุกรูปแบบแต่อย่างใด ทำให้เราสามารถพบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนในการสนับสนุนงานกิจกรรมทั้งเชิงกีฬาและเยาวชน (6)

อย่าง ไรก็ดี กฎหมายในการควบคุมการบริโภคและการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ไม่ สามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและมีความไม่เท่าเทียมในการปฏิบัติ

ยกตัวอย่างเช่น Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013 ที่ได้รับการวิจารณ์ว่าเลือกปฏิบัติใช้เฉพาะกลุ่มเด็กยากจน และปล่อยให้เยาวชนที่มีฐานะซึ่งเป็นลูกค้าของร้านขายเครื่องดื่มย่าน Makati อันเป็นย่านธุรกิจและผู้มีอันจะกินสามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปได้โดยไม่ได้รับการควบคุม (7)

การบริโภคและความเป็นเมืองของประเทศที่ขยายตัวขึ้นนี้ ในมุมหนึ่งได้ส่งผลให้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในประเทศมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นด้วย

กล่าวคือ ในปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีการบริโภคปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับสองของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นรองแต่ประเทศอินโดนีเซีย (8) และเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเมื่อเทียบโดยสัดส่วนการบริโภคต่อหัว (9) ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าในช่วงปี 2008-2010 ฟิลิปปินส์มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 5.4 ลิตรต่อประชากรวัยมากกว่า 15 ปีทั้งหมด และมีการบริโภคเฉลี่ยเฉพาะผู้ดื่มแอลกอฮอล์วัย 15 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 12.3 ลิตร โดยผู้ชายมีสัดส่วนการบริโภคมากกว่าผู้หญิง เฉลี่ย 16.7 และ 5.2 ตามลำดับ

เชิงอรรถ

(1) สรุปจากงานวิจัยของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน ซึ่งเป็นผู้ศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมเบียร์ของสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ในรายงานวิจัย อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ศูนย์ศึกษาปัญหาสุรา ศวส.) คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์แม่น้ำโขงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 2559

(2) Alcoholism in the Philippines, http://alcoholrehab.com/alcoholism/alcoholism-in-the-philippines.

(3) Filipinos 3rd heaviest drinkers in the world, http://www.philstar.com/news-feature/2014/02/06/1286936/infographic-filipinos-3rd-heaviest-drinkers-world

(4) ALCOHOL CONSUMPTION: LEVELS AND PATTERNS (Philippines), http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/phl.pdf

(5) Policy on Alcohol Consumption in the University Premises, http://www.ateneo.edu/policy-alcohol-consumption-university-premises

(6) the Philippines Alchohol Policy, http://www.who.int/substance_abuse/publications/policy_philippines.pdf

(7) Ban on “underage drinking” isn”t applied to minor children of the privileged class. http://opinion.inquirer.net/52601/ban-on-underage-drinking-isnt-applied-to-minor-children-of-the-privileged-class

(8) Alcoholism in the Philippines, http://alcoholrehab.com/alcoholism/alcoholism-in-the-philippines.

(9) Filipinos 3rd heaviest drinkers in the world, http://www.philstar.com/news-feature/2014/02/06/1286936/infographic-filipinos-3rd-heaviest-drinkers-world


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,#อุปกรณ์แค้มปิง,#อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : เบียร์ ในอุษาคเนย์ เบียร์ในแดนตากาล็อก

view