สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ร่างพ.ร.บ.สวนป่า ฉลุยสนช. ตัด8ชนิดไม้พ้นบัญชีแนบท้าย

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ร่างพ.ร.บ.สวนป่า ฉลุยสนช. ตัด8ชนิดไม้พ้นบัญชีแนบท้าย สมาชิกถกเถียงกันวุ่น ปมตัดโทษอาญาผู้ฝ่าฝืน

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวานนี้ (5 ก.พ.) มีมติด้วยคะแนน 185 ต่อ 2 และงดออกเสียง 5 เสียง เห็นชอบให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สวนป่า (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

ทั้งนี้ สมาชิกหลายคน อาทิ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ได้อภิปรายท้วงติงในประเด็นตัดบทลงโทษทางอาญาออก จากกรณีการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยเฉพาะมาตรา 22/3 ซึ่งกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 วรรคสองที่ระบุว่า "ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ให้ผู้ทำสวนป่าจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ทำการปลูกและบำรุงรักษาตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด"

มาตรา 25/4 ซึ่งกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 14/1 วรรคสามและวรรคสี่ ในประเด็นการค้า มีไว้ในครอบครอง หรือนำเคลื่อนของป่าซึ่งต้องทำหนังสือรายการกำกับของป่าต่อเจ้าพนักงาน โดยให้คงไว้ซึ่งโทษทางปกครองตามมาตรา 22/1 ที่ให้นายทะเบียนมีอำนาจในการเพิกถอนหนังสือการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นส่วนป่าเท่านั้น

สมาชิก สนช.เห็นว่าการตัดบทบัญญัติดังกล่าวขัดต่อหลักการ

นางธำรงลักษณ์ ลาพินี กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สวนป่าฯ ชี้แจงว่า การตัดโทษทางอาญาออก แต่ให้มีการใช้โทษทางปกครองแทน โดยผู้ทำสวนป่าที่กระทำการฝ่าฝืนจะส่งผลให้ถูกเพิกถอนสิทธิในการขอใบอนุญาตเป็นเวลา 3 ปี และกลับไปดำเนินการตามกฎหมายป่าไม้ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และถือเป็นการคว่ำบาตรผู้ทำสวนป่าโดยใช้กฎหมายทางปกครองมาดำเนินการ

นายเพ็ญวิชญ์ ศรีชัย กมธ.วิสามัญฯ ระบุว่า เท่าที่ได้รับฟังความเห็นจากภาคประชาชน พบว่าการมีบทลงโทษทางอาญาอาจทำให้ประชาชนที่ต้องการทำสวนป่าไม่มาขึ้นทะเบียนสวนป่า เพราะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและเสียงต่อการถูกดำเนินคดีทางอาญา แต่หากคงไว้เพียงโทษทางปกครอง ประชาชนเหล่านั้นก็ยินดีที่จะมาขึ้นทะเบียน

ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นข้อถกเถียงกันจนทำให้ที่ประชุมต้องพักการประชุม เพื่อให้กมธ.วิสามัญฯไปหารือ จนท้ายที่สุดได้ข้อสรุปว่าให้คงโทษทางอาญาตามมาตรา 22/3 และมาตรา 25/4 ไว้ตามร่างเดิม แต่ให้มีการปรับแก้ถ้อยคำ รวมถึงปรับปรุงโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

โดยมาตรา 22/3 ระบุว่า "ผู้ทำสวนป่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ผู้ทำสวนป่าผู้ใดจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ตามมาตรา 6 วรรคสองอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท"

ขณะที่มาตรา 25/4 ระบุว่า "ผู้ทำสวนป่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 14/1 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

ส่วนประเด็นที่มีการเรียกร้องก่อนหน้านี้ คือ การให้นำไม้บางประเภท เช่น ไม้ยาง ออกจากบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.นั้น พล.อ.ดนัย มีชูเวท ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ สนช. ในฐานะประธานกมธ.วิสามัญฯ ระบุว่า ที่ประชุมสนช.มีมติเห็นชอบในวาระ 3 ในร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยมีสาระที่สำคัญในมาตรา 3 เรื่อง การนิยามคำว่า "สวนป่า" หมายความว่าที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อทำการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มและถอนรายชื่อต้นไม้ออกจากบัญชีแนบท้ายได้ โดยให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา จากเดิมที่นำชื่อต้นไม้เข้าไปได้ แต่ไม่สามารถนำออกได้

ทั้งนี้ได้มีการตัดรายชื่อต้นไม้ที่อยู่ในบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.จำนวน 8 รายการ จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอเข้ามาจำนวน 66 รายการ อาทิ ยางพารา มะฮอกกานี โกงกาง ยูคาลิปตัส กระถิน สนประดิพัทธิ์ เสม็ด เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเกษตรกรและเพื่อความเหมาะสม


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,อะไหล่ victorinox,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,servival Kit

Tags : ร่างพ.ร.บ.สวนป่า ฉลุย สนช. ตัด8ชนิดไม้ พ้นบัญชีแนบท้าย

view