สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ชำแหละบัญชีจำนำข้าว (ตอน2)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์วิบากกรรมจำนำข้าว "กรุงเทพธุรกิจ"ร่วมเกาะติด ชำแหละบัญชีจำนำข้าว (ตอน2) จำนำข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ขาดทุนเฉลี่ยฤดูผลิตละ 1.1 แสนล้าน

การปิดบัญชีในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีปัญหาความขัดแย้งในเรื่อง"ตัวเลข"ข้าวในโครงการรับจำนำ ระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงพาณิชย์ จึงทำให้ไม่สามารถมีข้อมูลการ"ปิดบัญชี"ที่เป็นทางการ

คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายของรัฐบาล จึงทำข้อมูลปิดบัญชีเท่าที่ประเมินได้ จากข้อมูลและการประเมินสินค้าคงเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินจากโครงการทั้งหมดเท่าที่มียอดค้างในบัญชีของโครงการรัฐบาล

คณะอนุกรรมการฯ ได้จำแนกบัญชีตามนโยบายของรัฐบาลมาหลายรัฐบาลที่ยังคงค้างอยู่ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 25547 เป็นต้นมา จนถึงฤดูนาปี 2555/56 ซึ่งยังไม่นับรวมข้าวนาปรังปี 2556/56 และฤดูผลิตนาปี 2556/57 ที่กำลังมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินให้กับชาวนาในขณะนี้

คณะอนุกรรมการฯ ได้สรุปโครงการทั้งหมดตั้งแต่ปี 2547 มีจำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ โดยมีปริมาณรับจำนำ 65,207,712.86 ตัน รายได้ จำนวน 293,340.65 ล้านบาท ต้นทุนจากการดำเนินงาน เช่น มูลค่าผลิตผลที่รับจำนำ ค่าแปรสภาพ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น และต้นทุนในการจัดหาแหล่งเงินกู้(ดอกเบี้ย) เป็นต้น จำนวน 783,275.50 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนสุทธิ 489,934.85 ล้านบาท หากรวมค่าเสื่อมสภาพสินค้า จำนวน 8,816.30 ล้านบาท จะมีผลขาดทุนสุทธิหลังค่าเสื่อมสภาพสินค้า จำนวน 498,751.15 ล้านบาท

หากคิดเป็นปริมาณข้าวเปลือก รวมทั้งสิ้น 64,826,493.74 ตัน แปรสภาพเป็นข้าวสารได้ จำนวน 38,008,447.00 ตัน ทำให้เกิดผลต่างจากกระบวนการแปรสภาพระหว่างข้าวเปลือกและข้าวสารจำนวน 26,818,046.75 ตัน คิดเป็น 58.63% ของน้ำหนักข้าวเปลือกที่นำมาแปรสภาพ

รายละเอียดของโครงการ ที่ดำเนินการของรัฐบาล แยกเป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้ 11 โครงการ และรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ 3 โครงการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ทำการปิดบัญชีในปี 2556 รวม 2 ครั้ง คือ ช่วงต้นปี วันที่ 31 ม.ค. 2556 และช่วงกลางปี วันที่ 31 พ.ค. 2556 ดังนี้

1. โครงการจำนำข้าว/ประกันราคา ตั้งแต่ปี 2547-2553 รวม 11 โครงการ โดยปิดบัญชีวันที่ 31 ม.ค. 2556 มีรายได้รวม 194,515.55 ล้านบาท มีผลขาดทุน 157,052.67 ล้านบาท โดยมีมูลค่าสินค้าคงเหลือ 4,659.66 ล้านบาท

เมื่อปิดบัญชีวันที่ 31 พ.ค. 2556 มีรายได้รวม 195,335.26 ล้านบาท ขาดทุน 157,562.53 ล้านบาท มูลค่าคงเหลือ 3,580.68 ล้านบาท

แต่การลงทุนบัญชีในแต่ละช่วงนั้น มีตัวเลขบางรายการไม่ตรงกัน อาทิ มูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับโครงการนาปี 48/49 และ นาปรัง 50 แจ้งเมื่อ 1 ม.ค. 2556 ไม่มีสินค้าคงเหลือ แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2556 มีการแจ้งว่ามีสินค้าคงเหลือ 206.80 ล้านบาท และ 27.04 ล้านบาท เนื่องจากองค์การคลังสินค้า(อคส.) แจ้งปรับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าลงบัญชี"ไม่ครบถ้วน"

2. โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ 3 โครงการตามที่คณะอนุกรรมการสรุปได้ใน 3 ฤดูผลิต คือ

โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 มีปริมาณรับจำนำ 6,924,485.91 ตัน รายได้ จำนวน 40,024.98 ล้านบาท ต้นทุนจากการดำเนินงาน เช่น มูลค่าผลิตผลที่รับจำนำ ค่าแปรสภาพ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น และต้นทุนในการจัดหาแหล่งเงินกู้(ดอกเบี้ย) เป็นต้น รวมจำนวน 94,851.16 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนสุทธิ 54,826.18 ล้านบาท หากรวมค่าเสื่อมสภาพสินค้า จำนวน 6,399.58 ล้านบาท จะมีผลขาดทุนสุทธิหลังหักค่าเสื่อมสภาพสินค้า จำนวน 61,225.76 ล้านบาท

โครงการรับจำนำข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2555 มีปริมาณรับจำนำ 14,864,546.21 ตัน รายได้จำนวน 20,231.88 ล้านบาท ต้นทุนจากการดำเนินงาน เช่น มูลค่าผลผลิตที่รับจำนำ ค่าแปรสภาพ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น และต้นทุนในการจัดหาแหล่งเงินกู้(ดอกเบี้ย) เป็นต้น รวมจำนวน 166,566.89 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนสิทธิ 146,335.01 ล้านบาท

โครงการรับจำนำนาปี ปีการผลิต 2555/56 มีปริมาณรับจำนำ 14,671,066.24 ตัน รายได้จำนวน 20,231.88 ล้านบาท ต้นทุนจากการดำเนินงาน รวม 166,566.89 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนสุทธิ 146,335.01 ล้านบาท

สรุปปิดบัญชีในรัฐบาลนี้ 3 ฤดูผลิต มีรายได้ 61,741.45 ล้านบาท มีผลขาดทุน 220,968.78 ล้านบาท มีมูลค่าสินค้าคงเหลือ 226,851.58 ล้านบาท เมื่อเทียบกับตัวเลขปิดบัญชีในวันที่ 31 พ.ค. มีรายได้ 98,005.39 ล้านบาท ขาดทุน 332,372.32 ล้านบาท มีมูลค่าสินค้าคงเหลือ 161,434.02 ล้านบาท

ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้น มูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 พ.ค. 2556 จำนวน 165,014.70 ล้านบาท หากประมาณค่าเสื่อมสภาพในอัตรา 20% ต่อปี เป็นจำนวน 8,816.30 ล้านบาท ทำให้มีมูลค่าคงเหลือสุทธิ จำนวน 156,198.40 ล้านบาท ซึ่งการประมาณค่าเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือเป็นไปตามนโยบายการจัดทำบัญชี เนื่องจากสินค้าคงเหลือที่เก็บรักษาอาจมีการเสื่อมสภาพ เมื่อนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการแล้ว จะทำให้มีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 498,751.15 ล้านบาท โดยเป็นการขาดทุนของรัฐบาลนี้สูงถึง 332,372.32 ล้านบาท

เฉลี่ยฤดูผลิตละ 1.1 แสนล้านบาท

ตอนต่อไปจะชี้ให้เห็นเหตุผลว่าเหตุใดโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลจึงขาดทุนจำนวนมหาศาล


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : ชำแหละบัญชีจำนำข้าว (ตอน2)

view