สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ในหลวง ทรงมีพระราชดำรัส ให้คนไทยทุกคนตระหนักความเป็นปึกแผ่นในชาติ

ในหลวง” ทรงมีพระราชดำรัส ให้คนไทยทุกคนตระหนักความเป็นปึกแผ่นในชาติ

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

“ในหลวง” เสด็จออกมหาสมาคม วังไกลกังวล โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ผบ.เหล่าทัพ พร้อมข้าราชการทุกหมู่เหล่า รวมถึงประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯอย่างพร้อมเพรียง โดยมีการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯเพื่อชื่นชมพระบารมี ต่างโบกธงพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ตามทางที่เสด็จฯผ่าน ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์พร้อมแย้มพระสรวลให้กับประชาชน ทรงมีพระราชดำรัส บ้านเมืองของเราสงบสุขมาช้านาน เพราะเรามีความเป็นปึกแผ่นในชาติ ให้คนไทยทุกคนตระหนักในข้อนี้ให้ดี ตั้งใจประพฤติตัว ปฏิบัติงานให้สมภาระและหน้าที่
       
       


       


       


       


       


       

 คลิกที่นี่ เพื่อฟัง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  

       
       วันนี้ (5 ธ.ค.) เวลา 10.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุข ถึงยังศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล
       
       เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับรถนั่งเข้าศาลาราชประชาสมาคม ก่อนเสด็จขึ้นบนชั้น 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายในนพปฎลมหาเศวตฉัตร
       
       สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล
       
       “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม บัดนี้วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ได้เวียนมาอีกวาระหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ มีความปีติปราโมชพ้นประมาณที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มาประชุม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล นับแต่เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติพระองค์ และปฏิบัติพระราชกิจน้อยใหญ่ โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกสถาน กล่าวคือทรงปฏิบัติพระองค์ธำรงมั่น อยู่ในราชนิติธรรมของมหากษัตริย์อย่างเคร่งครัด และทรงราชอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ เพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ พระเกียรติคุณในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งหมู่ชาวไทยและชาวโลก ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์สุดประเสริฐด้วยพระบุญญาธิการ เพียรเพ็ญด้วยพระบารมี ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นผู้มีโชควาสนาอย่างยิ่ง ที่เกิดมาในแผ่นดินไทย ภายใต้พระบุญญาบารมี จึงได้รับพระมหากรุณาชุบเลี้ยงให้มีความสุขความเจริญ และมีเกียรติยศเป็นที่เชิดชูตามฐานานุศักดิ์
       
       ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าต่างทราบตระหนักอยู่ถ้วนหน้า ในมหาสมัยมงคลพิเศษนี้ จึงขอสัตย์ปฏิญาณว่า จะตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานโดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ตามพระราชจริยา และพระบรมราโชบายที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างพระราช ทานไว้ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท กับขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์ จึงพร้อมกันอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเกษมสุข ปราศจากมลทินทุกข์ และพยาธิภัยมีพระราชหฤทัยผ่องแผ้ว ปลอดพ้นจากเรื่องรบกวนกังวล ทรงมีพระราชประสงค์จำนงใด ที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่พัทธสีมาประชาชน ขอจงสำเร็จสรรพสุขโสตถิผลดังพระราชหฤทัยจำนงทุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”
       
       น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล
       
       “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมในศุภวาระเฉลิมพระ ชนมพรรษาที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า สุดสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชมพระบารมี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลในราชประชาสมาคมอุดมสันนิบาตนี้ เมื่อครั้งต้นรัชกาลซึ่งเป็นเวลากว่า 60 ปี ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงริเริ่มโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นเป็น โครงการตามพระราชดำริแห่งแรก รวมไปถึงอีกหลายโครงการที่ล้วนสร้างความก้าวหน้าและความปลาบปลื้มใจแก่ปวงชน ชาวไทย ด้วยอำนาจแห่งพระมหากรุณาที่ทรงปรารถนาจะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชา ราษฎร์ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานจนถึงปัจจุบัน พระมหากรุณาที่ยิ่งฉายชัด และกระจ่างแจ้งไปทั่วราชอาณาเขต
       
       ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงผู้เป็นพสกนิกรได้ครองชีวิตที่เป็นสุข และร่มเย็น เพราะได้อาศัยพระปรีชาญาณ และน้ำพระราชหฤทัยในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทหลั่งรินรดเศียรเกล้าตลอดมาไม่เคย ห่างหาย ด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย พระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตรย์เจ้าในอดีต และอำนาจแห่งคำสัตย์ความจริงที่กราบบังคมทูลพระกรุณามาตั้งแต่ต้นขอจงเป็นผล บันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญสุขเกษมสวัสดิ์สารพัดทุกข์โรคภัย อย่าได้กล้ำกลายพระบาทยุคล ทรงไกลกังวลและทรงเปี่ยมสุขอยู่ทุกทิพาราตรีกาลสมดังใจปรารถนาของปวงข้า พุทธเจ้าผู้เป็นข้าแผ่นดินอยู่ตราบฟ้าและดิน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”
       
       นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล
       
       “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในมหามงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบัดจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภา ในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทย มีความปลื้มปีติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเลิศล้ำยิ่งด้วยพระราชอัจฉริยภาพ ทรงทุ่มเทอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระปัญญา และกำลังพระราชทรัพย์ บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงอาณาประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา
       
       ในวาระมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2556 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน สรรพโรคาภาพภัยพิบัติ และอุปัทวันตรายอย่าได้แผ้วพาน พระเกียรติคุณจำรูญจำรัสแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ สถิตเสถียรในมไหศูรย์ราชสมบัติ ทรงเฉลิมฉัตรเป็นพระมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทองของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรตราบจิรัฐิติกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”
       
       พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลถวายพระพร
       
       “ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ทหารรักษาพระองค์ และทหารทุกหน่วย ทุกเหล่าทัพ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายสัตย์ปฏิญาณ
       
       ต่อไปนี้ ให้ทหารถวายคำสัตย์ปฏิญาณตามข้าพเจ้า
       
       ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ว่า ข้าพระพุทธเจ้าจักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหา กษัตริย์เจ้า ข้าพระพุทธเจ้าจักจงรักภักดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จนชีวิตหาไม่
       
       ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ของทหารรักษาพระองค์ ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุก ประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”
       
       จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบว่า
       
       “ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็น อย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิต พร้อมๆกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาด้วยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีจิตเหล่านั้นด้วยใจจริงเช่นกัน
       
       บ้านเมืองของเราสงบสุขมาช้า นาน เพราะเรามีความเป็นปึกแผ่น ในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจทำหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ ของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจประพฤติตัว ปฏิบัติงานให้สมภาระและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย
       
       ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป”
       
       จากนั้นผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคมทั้งหมดถวายความเคารพ ก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินกลับ

       

       

       

       

       
       

       


       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

ทรงแนะคนไทยปฏิบัติงานสมหน้าที่เพื่อความมั่นคงชาติ

จาก โพสต์ทูเดย์

ในหลวง เสด็จออกมหาสมาคม ทรงแนะ ให้คนไทยปฏิบัติงานสมหน้าที่ สอดคล้องเกื้อกูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ

เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข ไปยังท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล

โดยประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเพื่อชื่นชมพระมารมี ต่างโบกธงพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึงก้อง ตามทางที่เสด็จผ่าน ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์พร้อมแย้มพระสรวลให้กับประชาชน


จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฏล มหาเศวตฉัตร โดยมีทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ขณะนั้นทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ครั้นสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ จบแล้ว ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลพระกรุณากล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัส ตอบความว่า ขอขอบพระทัยและขอขอบใจท่านทั้งหลายที่มีไมตรีจิต พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญา ข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิต ตามนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมา เพราะเรามีความเป็นปึกแผ่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจ ตามหน้าที่ ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ ความร่วมมือของชาติ คนไทยทุกคน จึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจประพฤติตัว ปฎิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือความมั่นคง ปลอดภัย ของชาติบ้านเมืองไทย ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง รักษาท่านทุกคน ให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

จากนั้นผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคมทั้งหมดถวายความเคารพ ก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินกลับ

*ชมภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออกมหาสมาคม ณ พระราชวัง ไกลกังวล อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรัขันธ์ เพิ่มเติมจากสำนักพระราชวังได้ที่นี่ http://www.posttoday.com/รูปภาพ/ภาพข่าว/263138/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกมหาสมาคม

*ชมภาพความประทับใจของพสกนิกรที่รอเฝ้ารับเสด็จฯ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.posttoday.com/รูปภาพ/ภาพข่าว/263092/พสกนิกรรอรับเสด็จฯ-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : ในหลวง ทรงมีพระราชดำรัส คนไทยทุกคน ตระหนัก ความเป็นปึกแผ่น ในชาติ

view