สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แก้นโยบายสินค้าเกษตรไปไม่ถึงไหน

จากประชาชาติธุรกิจ

ยังไม่ทันปรับโหมดจากการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ อยู่ระหว่างเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางด้วยการเปิดให้เกษตรกรมาลง ทะเบียน ก่อนจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต 2,520 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 25 ไร่ ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2556-มี.ค. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 10 ก.ย.

ที่ผ่านมา เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดก็กำลังเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาราคา ข้าวโพดตกต่ำ และมีแนวโน้มว่าม็อบยางพาราจะถูกใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการเคลื่อนไหวเรียก ร้อง ไม่รวมสินค้าเกษตรอื่นอีกหลายรายการที่อาจมีปัญหาในลักษณะเดียวกัน

ทำ ให้คณะกรรมการนโยบายพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่หลายสิบชุด ทั้งคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน ถั่วเหลือง ข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่มีรายชื่อซ้ำซ้อน มีงานแก้โจทย์ราคาพืชผลตกต่ำล้นมือ ไม่ต่างจาก ฯพณฯ ท่านรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่นั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายแทน นายกฯ เกือบทุกชุดก็ล้วนมีงานล้นมือ

แทนที่คณะกรรมการนโยบายจะได้ทำ หน้าที่กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือวางแผน วางยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรในระยะยาว ซึ่งน่าจะเป็นภารกิจหลักสอดรับกับวัตถุประสงค์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ นโยบายแต่ละชุด กลับต้องรับบทหนักคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สาละวนอยู่กับการแก้โจทย์ราคาพืชผลตกต่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่งผลให้หน้าที่หลักอย่างการปรับเปลี่ยนขับเคลื่อนแผนหรือยุทธศาสตร์ให้สอด คล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นภารกิจรอง ต้องเร่งแก้ปัญหาปลายน้ำแทนการจัดระเบียบ บริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็น และน่าจะสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรได้ในระยะยาว

ขณะ เดียวกัน การแก้ไขพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ ซึ่งมักเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อลดแรงกดดันทางการเมือง และพยายามไม่ให้การเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรขยายวงกระทบเศรษฐกิจ รัฐบาลมักใช้วิธีเจรจาต่อรอง และจบลงโดยรัฐต้องควักเงินงบประมาณอุดหนุนชดเชยเป็นประจำทุกฤดูการผลิต นับวันยิ่งกลายเป็นภาระหนัก ทำให้รัฐมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น จนน่าห่วงว่าถึงจุดหนึ่งภาระในการอุดหนุนแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรอาจก่อให้ เกิดปัญหาหนี้สาธารณะ ในส่วนนี้โครงการประชานิยมรับจำนำข้าวทุกเมล็ดน่าจะเป็นกรณีตัวอย่างชี้ให้ เห็นถึงความสุ่มเสี่ยงที่จะมีตามมาได้เป็นอย่างดี

เพื่อป้องกันแก้ไข ปัญหาพืชผลทางการเกษตรทั้งระบบในระยะยาว รัฐบาลจำต้องเร่งทบทวนบทบาทด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการเกษตร ทั้งระบบอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรูป การตลาด โดยจัดทำแผนและมาตรการส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนการป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นรายสินค้า ขณะเดียวกัน ก็เร่งพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำการประมง ก้าวสู่เป้าหมายการยกระดับรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย แทนที่จะมุ่งแก้โจทย์เฉพาะหน้า แต่สั่งสมปัญหาใหญ่ให้ต้องตามแก้ในระยะยาว


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : แก้นโยบายสินค้าเกษตร ไปไม่ถึงไหน

view