สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ก.เกษตรฯ ยอมรับพบปัญหาสวมสิทธิ์โครงการจำนำยางหมื่นล. ยุค ณัฐวุฒิ

จากสำนักข่าวอิสรา

พบหลักฐาน ก.เกษตรฯ ยอมรับเองพบปัญหาสวมสิทธิ์โครงการจำนำยางหมื่น ล. เอกสารระบุชัด เหตุเกิดสมัย“ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ”นั่งเก้าอี้รัฐมนตรี 

     การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ของรัฐบาล โดยการสนับสนุนวงเงินกู้จำนวน 4.5 หมื่นล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สถาบันเกษตรกรใช้ซื้อน้ำยางสด/แผ่นยางดับมาแปรรูป เพื่อเก็บสต็อกหรือส่งขายให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) แปรรูปเก็บรักษายางไว้รอจำหน่ายเพื่อดันราคายางให้สูงขึ้นถึง 120 บาทต่อกิโลกรัม กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

     ภายหลัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทำหนังสือถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ให้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการนี้ หลังตรวจพบว่า การดำเนินงานมีปัญหาหลายประการ แต่ทว่า ยังไม่มีคำสั่งจากนายกฯแต่อย่างใด

      (อ่านรายละเอียด ในเรื่อง เปิดหนังสือ สตง. ตั้ง 5 ปม ถึง "ยิ่งลักษณ์" รัฐบาล ใช้เงินกู้ 4.5 หมื่น ล. ดันราคายางเหลว ? http://www.isranews.org/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99/item/18323-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-5-%E0%B8%9B%E0%B8%A1.html)

     ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า ก่อนหน้าที่โครงการฯจะได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจำนวน 30,000 ล้านบาท จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 จากวงเงินกู้ยืมเดิม 15,000 ล้านบาท ที่ ครม.อนุมัติให้แล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 รวมเป็น 45,000 ล้านบาท

     กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานว่ามี ปัญหามาก ซึ่งมีหลายประเด็นที่ตรงตามข้อมูลที่ สตง. ระบุไว้ในหนังสือที่แจ้งถึง นายกรัฐมนตรี

     โดยเฉพาะกรณีสถาบันเกษตรกร มีการนำยางซึ่งไม่ใช่ของสมาชิกมาสวมสิทธิ์สมาชิกแล้วคิดค่าบริหารจัดการเพื่อหากำไรจากโครงการ

     ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 กระทรวงเกษตรฯ โดยนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในขณะนั้น ได้เสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการขออนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ตาม โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ.1602/2477 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555
ระบุว่า

     กระทรวง เกษตรฯ ได้มีคำสั่งที่ 86/2555 ลงวันที่ 27 มกราคม 2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง มีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน

     โดยในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 มีมติให้แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารและการปฏิบัติโครงการ เพื่อให้การดำเนินการโครงการมีความครอบคลุมทั้งสถาบันเกษตรที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคล (เป็นวิสาหกิจชุมชน สมาคมชาวสวนยาง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้การรับรอง และกลุ่มชาวสวนยางที่จัดตั้งขึ้น และให้การรองรับโดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง) และให้องค์การสวนยางจำทำแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อให้สอดคล้อง กับมติ ครม.

     ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6 /2555 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 รับทราบความก้าวหน้าโครงการ โดยในส่วนของปัญหาอุปสรรค มีดังนี้

     1. จัดรับซื้อขององค์การสวนยาง ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากยังไม่มีโรงงานแปรรูป โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการปลูกยาง และสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมาก เช่น จังหวัดพัทลุง และตามพื้นที่ ที่มีปัญหาความปลอดภัย เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส )เป็นต้น

     2. จุดรับซื้อขององค์การสวนยางอยู่ไกล ทำให้สถาบันเกษตรกร ต้องแบกรับภาระค่าขนส่ง

     3. องค์การสวนยาง ยังไม่ได้มีการเปิดรับซื้อน้ำยางสดทำให้สถาบันเกษตรกร ที่ซื้อขายน้ำยางสดไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

     4. การคัดยาง ณ จุดรับซื้อยางของ องค์การสวนยาง เป็นไปตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร โดยมีคณะกรรมการคัดชั้นยาง ที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยางแต่งตั้งขึ้น เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพและน้ำหนักยาง ทำให้สถาบันเกษตรกรบางแห่ง ที่ไม่ได้คัดคุณภาพยางตามมาตรฐานมีความเห็นขัดแย้ง

     5. การลงยาง ณ จุดรับซื้อล่าช้า สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ติดคิวในการลงยาง ทำให้ไม่สามารถลงยางได้ภายใน 1 วัน ทำให้เกิดการสะสม และไม่สามารถขายยางที่เหลือต่อได้

     6. สถาบันเกษตรกร มีการนำยางซึ่งไม่ใช่ของสมาชิกมาสวมสิทธิ์สมาชิกแล้วคิดค่าบริหารจัดการเพื่อหากำไรจากโครงการ

     7. ผลผลิตยางจากวิสาหกิจชุมชน มาจากหลายสถานที่ และคุณภาพไม่สม่ำเสมอ ไม่สามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณได้

     8. เกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้เนื่องจาก สหกรณ์มีผลผลิตยางเต็มกำลังการผลิต จึงไม่สามารถรับสมาชิกเพิ่มได้

     ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้มีการประชุมหารือและได้มอบหมายให้แก้ไขปัญหาแล้วบางส่วน

     ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ก่อนจะพ้นวาระและไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555

     ทั้งนี้ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา นายณัฐวุฒิ ชี้แจงถึงกรณีที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่า ทำราคายางพาราตกต่ำ ไม่เป็นความจริง และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เริ่มต้นมาก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ แต่ไม่ได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงที่ตนเข้ามารับตำแหน่งและดูแลการดำเนินงานโครงการฯ นี้โดยตรง

     ล่า สุด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555ที่ผ่านมา นายณัฐวุฒิ ให้สัมภาษณ์ตอบโต้ฝ่ายค้าน ถึงกรณี สตง. ตรวจสอบพบปัญหาโครงการฯ นี้ ว่า เป็นเรื่องที่ สตง.ไปตรวจสอบโครงการฯ แล้ว ตั้งข้อสังเกตมา 5 ข้อว่าโครงการดังกล่าวอาจทำให้มีการสวมสิทธินำยางมาขายในโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปโครงการต่างๆ ของรัฐ ราคารับซื้อสูงกว่าตลาดอยู่แล้ว จึงอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงที่จะมีการสวมสิทธิทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนของรัฐ กลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์ย่อมหาช่อง และถือเป็นหน้าที่ของหน่วยหาที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบหาตัวคนทุจริตมา ดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะทำหนังสือชี้แจงไปถึง สตง. อีกครั้ง

(อ่านข่าวย้อนหลังในเรื่อง สตง. ส่งทีมไล่ล่าหลักฐาน “เงินกู้” ดันราคายาง 4.5 หมื่น ล. หลัง “ปู” เมินตรวจสอบ http://www.isranews.org/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/item/18322-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%87-%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87.html)


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : ก.เกษตรฯ ยอมรับ ปัญหาสวมสิทธิ์ โครงการจำนำยาง หมื่นล. ณัฐวุฒิ

view