สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ในหลวงทรงให้ตุลาการ-อัยการรักษาความยุติธรรม

ในหลวงทรงให้ตุลาการ-อัยการรักษาความยุติธรรม

จาก โพสต์ทูเดย์

ในหลวงทรงให้ตุลาการ-อัยการรักษาความยุติธรรม

ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทตุลาการศาลทหาร-อัยการให้รักษาความยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้ประเทศอยู่เย็นเป็นสุข

เมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. เวลา 17.00น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ปลัดกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความว่า

"ต้อง ทำให้เกิดความยุติธรรม ปฏิบัติในหน้าที่อันเป็นทหารผู้ใหญ่ซึ่งจะต้องแสดงตนว่าเป็นผู้ใหญ่เพื่อที่ จะให้เห็นว่าในประเทศมีความเรียบร้อย มีความยุติธรรม ฉะนั้นท่านต้องรักษาหน้าที่นี้ให้เคร่งครัดและถ้าปฏิบัติด้วยความเคร่งครัด ก็จะทำให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อย ทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจ"

จาก นั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุด เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ โอกาสนี้รองอัยการสูงสุด อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการอัยการ เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าฯด้วย

ใน การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะอัยการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รักษาความยุติธรรมสร้าสงความสงบสุขแก่ประเทศชาติความว่า

"ท่าน ต้องรักษาคำพูดนี้ให้แน่นอนและให้ท่าน มีความสามารถรักษาไว้ตลอดไป คือว่าการรักษาคำพูดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง เพราะว่าจะทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในหมู่ชน คนก็จะไว้วางใจในการปกครองที่เรียบร้อยของประเทศ ขอให้ท่านรักษาความยุติธรรมของหน้าที่จะทำให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขได้ ประชาชนได้มีความไว้วางใจในการปกครองของประเทศ ขอให้ท่านมีส่วนที่สำคัญในการปกครองของประเทศนี้โดยรักษาคำปฏิญาณนี้อย่าง เคร่งครัด"


“ในหลวง” ทรงแนะตุลาการศาลทหารฯ-อัยการ ยึดหลักยุติธรรม ประเทศอยู่เย็นเป็นสุข

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะตุลาการศาลทหาร และคณะอัยการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และพระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความยุติธรรมสร้างความสงบสุขแก่ ประเทศชาติ

       
       วันนี้ (12 ธ.ค.) เมื่อเวลา 17.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ปลัดกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
       
       โอกาสนี้นายทหารสัญญาบัตร ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย ในการนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่
       
       "การเป็นทหารผู้ใหญ่ ซึ่งจะต้องแสดงตนว่า เป็นผู้ใหญ่ เพื่อที่จะให้เห็นว่า ในประเทศมีความเรียบร้อย มีความยุติธรรม และต้องรักษาหน้าที่นี้ให้เคร่งครัด และถ้าปฏิบัติด้วยความเคร่งครัด จะทำให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อย ทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจในราชการ ก่อนที่จะให้ประเทศชาติมีความเรียบร้อย ท่านจึงมีหน้าที่สำคัญ และขอให้ท่านรักษาหน้าที่ที่มีความสำคัญนี้ตลอดเวลาที่รับหน้าที่อยู่"
       นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้รองอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และเลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย ในการนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า "ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง"
       
       "เป็นคำปฏิญาณเพื่อให้งานในหน้าที่สำคัญนี้บรรลุผลอย่างแน่นอน การที่ท่านปฏิญาณมานี้ถือว่า เป็นสิ่งที่สำคัญ และจะต้องรักษาคำพูดนี้ให้เป็นแน่นอน และให้ท่านมีความสามารถรักษาไว้ตลอดไป ถือว่าการรักษาคำพูดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง เพราะว่าจะทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้น และมวลชนคนจะไว้วางใจในการปกครอง ที่เรียบร้อยของประเทศ และขอให้ท่านรักษาความยุติธรรมของหน้าที่ จะทำให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขได้ ประชาชนได้มีความไว้วางใจในการปกครองของประเทศ ขอให้ท่านมีส่วนในการที่สำคัญในการปกครองของประเทศนี้ โดยรักษาคำปฏิญาณนี้อย่างเคร่งครัด"
       
       นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับจัดทำโครงการจัดสร้างอาคารฝึกอาชีพให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนที่เดือดร้อน จากสาธารณภัยต่างๆ และราษฎรที่ได้โอกาสทางการศึกษาเป็นเด็กกำพร้า และอนาถา ครอบครัวประสบสาธารณภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการศึกษา และฝึกฝนอาชีพให้ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 และหนังสือ "บันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจในพระกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ของสมาชิกรัฐสภา"
       
       นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนร่วมกันบริจาคแก่กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ ภัยสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสมทบทุนนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555


ในหลวงทรงให้ตุลาการ-อัยการรักษาความยุติธรรม

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. เวลา 17.00น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ปลัดกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความว่า

"ต้อง ทำให้เกิดความยุติธรรม ปฏิบัติในหน้าที่อันเป็นทหารผู้ใหญ่ซึ่งจะต้องแสดงตนว่าเป็นผู้ใหญ่เพื่อที่ จะให้เห็นว่าในประเทศมีความเรียบร้อย มีความยุติธรรม ฉะนั้นท่านต้องรักษาหน้าที่นี้ให้เคร่งครัดและถ้าปฏิบัติด้วยความเคร่งครัด ก็จะทำให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อย ทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจ"

จาก นั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุด เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ โอกาสนี้รองอัยการสูงสุด อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการอัยการ เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าฯด้วย

ใน การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะอัยการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รักษาความยุติธรรมสร้าสงความสงบสุขแก่ประเทศชาติความว่า

"ท่าน ต้อง รักษาคำพูดนี้ให้แน่นอนและให้ท่านมีความสามารถรักษาไว้ตลอดไป คือว่าการรักษาคำพูดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง เพราะว่าจะทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในหมู่ชน คนก็จะไว้วางใจในการปกครองที่เรียบร้อยของประเทศ ขอให้ท่านรักษาความยุติธรรมของหน้าที่จะทำให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขได้ ประชาชนได้มีความไว้วางใจในการปกครองของประเทศ ขอให้ท่านมีส่วนที่สำคัญในการปกครองของประเทศนี้โดยรักษาคำปฏิญาณนี้อย่าง เคร่งครัด"


ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,อุปกรณ์แค้มปิง,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

Tags : ในหลวง ตุลาการ อัยการ รักษาความยุติธรรม

view