สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ปลูกพืชปุ๋ยสดก่อนทำนาช่วยลดต้นทุนการผลิต

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

นายสุรเดช เตียวตระกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากผลการศึกษาวิจัยของกรมพัฒนาที่ดินในเรื่องระบบปลูกข้าวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรปลูกข้าวและให้พักดินโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืช ปุ๋ยสดคั่นนั้น พบว่า การปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ปอเทือง โสนอัฟริกันแล้วทำการไถกลบ สามารถสร้างปุ๋ยให้กับดินเทียบเท่ากับปุ๋ยยูเรีย 26 กิโลกรัม/ไร่ หรือคิดเป็นเงินไม่ต่ำกว่าไร่ละ 700 บาท และเมื่อเกษตรกรปลูกข้าวในรอบต่อไป นอกจากจะลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลงไม่ต่ำกว่า 25% แล้ว ยังช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้อีกด้วย ซึ่งขณะนี้กรมฯ ได้มุ่งเน้นเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชปุ๋ยสด สำหรับส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำไปใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม นอกจากการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน กรมฯ ยังมีการรับซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากเกษตรกร สำหรับนำไปขยายผลในการส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดในพื้นที่เกษตรทั่วประเทศต่อ ไป ดังนั้น เกษตรกรที่ปลูกพืชปุ๋ยสดไม่เพียงแต่สามารถฟื้นฟูคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับ ผืนดินของตนเอง ยังช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี อีกทั้งมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดได้อีกทางหนึ่ง.


รักษ์ไม้,ไม้เก่าเขาใหญ่,ปุ๋ยอินทรีย์,มูลไส้เดือนดิน

Tags : ปลูกพืชปุ๋ยสด ก่อนทำนา ช่วยลดต้นทุนการผลิต

view